Krav om politiattest i Kongsvinger   IL, Ishockey 

Alle som har fylt 15 år og som skal   utføre oppgaver for Kongsvinger IL, hockey som innebærer et tillits- eller   ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal   ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere,   lagledere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer og stevner som ledere,   og personer som ofte kjører andre sine barn. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. 

 Ansvarlig for politiattester i Kongsvinger IL, Ishockey er: 

Christer"Chirre" Eriksson: e-post: chirre@kilishockey.no    telefon: 97755044    

Slik søker du om politiattest:  

1: Be om bekreftelse, helst pr. e-post, fra KIL Ishockey, v/Chirre
Henvendelsen må inneholde:
- Fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du   skal utføre.

2: Chirre sender deg signert bekreftelse. Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3: Søknad om   politiattest skjer elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no/ Under 'Formål med attesten' skal du velge Frivillige organisasjoner både som Kategori og Formål. Bekreftelsen fra KIL Ishockey skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til KIL Ishockey.    

5: Du skal vise din politiattest til Chirre og KIL Ishockey skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra   utstedelsesdato.

Ta gjerne kontakt med Chirre hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Chirre har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.    

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.    

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.    

Du kan lese mer om ordningen på: https://www.idrettsforbundet.n...  og https://www.politi.no/tjeneste...  


Med hilsen  
Styret i KIL Ishockey.